مدیر عامل  آقای علی ناظم شهرضا

عضو انجمن حسابداران خبره

مدیر داخلی آقای وحید صالحی

با 15 سال سابقه ی کاری با مدرک لیسانس

مدیر پروژه آقای زین العابدین مهدوی نیا

با 15 سال سابقه کاری لیسانس حسابداری

آقای مرتضی محرمی

لیسانس با ۳۰سال سابقه کاری